Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka02 stycznia 2024Komentarze (0)

W jakich sytuacjach możliwe jest sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym?

W dzisiejszym zglobalizowanym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, proces weryfikacji pracowników nabiera coraz większego znaczenia, stając się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem organizacji.

W tym kontekście, analiza kryminalnej przeszłości kandydatów do pracy i pracowników, staje się obszarem wymagającym szczególnej uwagi.

Niniejszy artykuł ma na celu rzetelne zbadanie tej kwestii, zwracając uwagę na wyważenie pomiędzy koniecznością ochrony interesów firmy a prawem do prywatności i ochrony danych osobowych pracowników.

W poniższym artykule omawiamy obowiązki pracodawców oraz prawa pracowników, a także podkreślamy znaczenie transparentności i etyki w procesie weryfikacji.

Zapraszamy do lektury oraz do dyskusji na temat wyważenia potrzeb bezpieczeństwa organizacji z prawem do prywatności pracowników.

Jakie są Państwa doświadczenia i najlepsze praktyki w tym obszarze?

Jakie wyzwania i pytania pojawiają się w związku z tym procesem?

#WeryfikacjaPracowników #OchronaDanychOsobowych #HR #RODO

Sprawdzenie przeszlości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym

Sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym – ograniczenie dostępu do danych dotyczących wyroków skazujących oraz informacji o naruszeniach prawa

Dane z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) stanowią niezwykle wrażliwy zasób informacji, których ujawnienie może mieć daleko idące konsekwencje dla osoby, której dotyczą.

W związku z tym, dostęp do tych danych jest ściśle regulowany, co ma na celu ochronę praw jednostek oraz zapewnienie, że informacje te są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Najczęstsze błędy przy zwalnianiu pracowników

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka21 listopada 2023Komentarze (0)

Zastawiałeś się, jakie najczęstsze błędy popełniane są przy zwalnianiu pracowników?

Decyzja o zwolnieniu pracownika nie jest łatwa i często wiąże się z licznymi pułapkami prawno-organizacyjnymi.

Niektóre błędy popełniane przez pracodawców mogą prowadzić do konfliktów, postępowań sądowych i innych niepożądanych konsekwencji. 

Najczęstsze błędy przy zwalnianiu pracowników

Najczęstsze błędy przy zwalnianiu pracowników

W kontekście prawa pracy, proces zwalniania pracowników jest jednym z najbardziej złożonych i ryzykownych działań, które pracodawca może podjąć.

Istnieje wiele aspektów prawnych do rozważenia, a ewentualne błędy mogą prowadzić do kosztownych procesów sądowych.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców podczas tego procesu.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Szkolenia RODO w kontekście przeniesienia personelu w grupie przedsiębiorstw

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 października 2023Komentarze (0)

W obliczu szybko zmieniającego się świata biznesu, przeniesienia personelu w obrębie grupy przedsiębiorstw stają się coraz bardziej powszechne.

Jednakże przeniesienia te mogą rodzić pytania dotyczące szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Czy pracownik przeszkolony przez jedno przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowany do pracy w innym przedsiębiorstwie tej samej grupy? Jakie są wytyczne dotyczące przeszkolenia personelu w takiej sytuacji?

Szkolenia RODO a przeniesienia personelu w obrębie grupy przedsiębiorstw

Różnice w procesach przetwarzania danych

Przenoszenie personelu w obrębie grupy przedsiębiorstw to wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale także związane z przetwarzaniem danych.

Nawet jeżeli przedsiębiorstwa znajdują się pod jednym korporacyjnym „dachem”, to ich indywidualne procesy, cele biznesowe oraz technologie mogą się znacząco różnić.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 września 2023Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 sierpnia 2023 r. (sygn. III PZP 1/23) rozwiał wątpliwości dotyczące podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zgodnie ze stanowiskiem SN osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Spór sądowy z pracodawcą

W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Krakowie, pracowniczka żądała od pracodawcy kwotę w wysokości prawie 68 tys. zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania z powodu dyskryminacji.

Pracowniczka przedstawiła także żądanie ewentualne, na wypadek gdyby sąd uznał, że nierówności w wynagradzaniu nie były następstwem dyskryminacji żądając odszkodowania z powodu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Pokłosiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego stał się problem, przed którym stanęli cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wygaśniętych wiz krajowych z adnotacją Poland. Business Harbour (tzw. wiz PBH), którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Do dnia 31 lipca 2023 r., czyli do do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, cudzoziemcy, których wizy PBH utraciły ważność w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, mogli kontynuować prowadzenie rozpoczętej działalności gospodarczej w Polsce, korzystając z dobrodziejstwa szczególnych rozwiązań wprowadzonych na podstawie regulacji uchwalonych w związku z pandemią COVID-19, które przedłużały ich uprawnienia pobytowe. 

Wygaśnięcie wizy Poland. Business Harbour; Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo ustania wizy PHB

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 

Na mocy czerwcowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, iż szczególne rozwiązania skierowane do cudzoziemców w związku z epidemią COVID-19 mające na celu uznanie ich uprawnień pobytowych za przedłużone przestały obowiązywać ostatecznie w dniu 31 lipca 2023 r.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl