Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka11 maja 202110 komentarzy

Z oficjalnych statystyk Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że systematycznie wzrasta liczba małżeństw zawieranych między obywatelami Polski, a obywatelami innych państw.

Partnerzy z różnych krajów osiedlają się i prowadzą życie rodzinne w Polsce. Sprawia to, że coraz częściej na polskim rynku pracy pojawiają się cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Polski.

Powszechnie uważa się, że obcokrajowiec-małżonek Polaka/Polki może pracować w Polsce bez żadnych ograniczeń.

Treść art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (KLIKNIJ TUTAJ) wskazuje obowiązek spełnienia określonych przesłanek, aby taki cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Wiza

Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski nie daje cudzoziemcom prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiegoObcokrajowiec, który po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelem RP, przybył do Polski na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego, nie może rozpocząć wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, chyba że przepisy zwalniają go z tego obowiązku.

Pracodawca przed zatrudnieniem takiego pracownika powinien sprawdzić czy wiza uprawnia go do wykonywania pracy (np. czy nie jest to wiza turystyczna, która uniemożliwia wykonywanie pracy w Polsce) lub czy nie upłynął okres ruchu bezwizowego.

Dopiero po sprawdzeniu dokumentów pobytowych i uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę, pracodawca może zawrzeć z cudzoziemcem umowę i powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem Polski, równocześnie uzyskuje prawo do pobytu na terenie RP oraz dostęp do rynku pracy. Jest to równoznaczne z tym, że może pracować bez zezwolenia na pracę – na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt z małżonkiem, wydanego na podstawie art. 158 ustawy o cudzoziemcach (KLIKNIJ TUTAJ) .

W przypadku przebywania na terenie Polski na podstawie innego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę. Chyba że jest zwolniony z tego obowiązku na innej podstawie.

Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego, w celu potwierdzenia zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien uzyskać od kandydata na pracownika następujące dokumenty:

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydaną w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP, w celu sprawdzenia podstawy prawnej decyzji,
  • kopię karty pobytu,
  • paszport lub inny dokument tożsamości.

W aktach kadrowych należy przechowywać kopie wyżej wymienionych dokumentów, na wypadek kontroli Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Zezwolenie na pobyt stały

Obcokrajowiec, będący małżonkiem obywatela polskiego, po spełnieniu określonych wymagań, tj: po upływie

  • 3 lat od dnia zawarcia małżeństwa

oraz

  • 2 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP,

może ubiegać się o udzielenie zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Po otrzymaniu takiego zezwolenia, cudzoziemiec może przebywać na terenie Polski przez czas nieoznaczony. Ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy bez ograniczeń czasowych.

Wobec tego pracodawca może zatrudnić takiego cudzoziemca na podobnych zasadach jak obywatela Polski. Bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Działalność gospodarcza

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP lub pobyt stały, może wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, na przykład ma prawo:

  • otworzyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, 
  • zasiadać w organach spółek prawa handlowego bez ograniczeń czasowych, 
  • występować w charakterze wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych, bez ograniczeń czasowych.

Powyższe oznacza, iż taki cudzoziemiec może świadczyć usługi w ramach współpracy B2B. 

W wyniku globalizacji i zwiększonej mobilności ludzi, coraz popularniejszym zjawiskiem jest proces tworzenia się rodzin, których członkowie są obywatelami Polski i obcokrajowcami.

W przyszłości z pewnością częściej będzie można spotkać na rynku pracy cudzoziemca, który jest małżonkiem obywatela Polski.

Pracodawcy, którzy będą przygotowani na prawidłowe przeprowadzenie procesu zatrudnienia, będą mogli wykorzystać powyższą sytuację w celu pozyskania z rynku nowych pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Zespół doświadczonych prawników wesprze pracodawcę we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. Korzystając z usług naszej kancelarii, pracodawca zyskuje pewność, że proces zatrudniania pracownika z zagranicy przebiegnie zgodnie z przepisami prawa.

przygotowali:
Dawid Stępniewski
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
adwokat

***

Po przeczytaniu: „Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego”, zapraszam również do lektury:

Photo by Andrew Itaga on Unsplash

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Екатерина 16 grudnia, 2021 o 11:37

A jak wygląda zatrudnienie małżonka obywatela Francji?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 17 grudnia, 2021 o 08:36

Szanowna Pani,
jeżeli cudzoziemiec spoza UE towarzyszy na terytorium RP swojemu małżonkowi, obywatelowi kraju UE, np. Francji, to można go zatrudnić bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.
Przypominamy o obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli jego pobyt w Polsce będzie trwał dłużej niż 3 miesiące.

Odpowiedz

Przemyslaw 9 czerwca, 2022 o 16:10

To jest chore dlaczego obcokrajowiec po slubie musi uzyskiwac jakies karty pobytu skoro wiza po slubie nie jest wymagana a dziala tak samo jak karta pobytu ? Wszelkie karty pobytu powinny po slubie przestac obowiazywac tak jak wiza.
Ale zyjemy w chorym kraju ktory ciagnie od cudzoziemcow na dzien dobry 440 zl a potem za staly pobyt 660 zl. lacznie 1100 zl.
Plac i placz jak chcesz zostac w polsce

Odpowiedz

Dorota 23 czerwca, 2022 o 11:40

Dzień Dobry
Pracownik z kartą pobytu czasowego i dostępem do rynku pracy wielokrotnie zatrudniany u innych pracodawców: czy mimo wszystko zgłaszamy jego zatrudnienie na http://www.praca.gov.pl?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 28 czerwca, 2022 o 16:19

Szanowna Pani,

jeżeli nowy pracownik jest obywatelem Ukrainy – to co do zasady dla legalizacji jego pracy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa koniecznym jest wysłanie odpowiedniego powiadomienia o powierzeniu pracy przez praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Wyjątek z tego obowiązku został określony w ust. 1a „obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, w którym obywatel Ukrainy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Wobec powyższego jeżeli pracownik nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (sama adnotacja na karcie pobytu czasowego „dostęp do rynku pracy” nie potwierdza takiego zwolnienia) konieczność wysłania powiadomienia zostaje.

Odpowiedz

Teresa 12 września, 2022 o 16:00

Dzień dobry,

czy pracownik z Brazylii który posada zezwolenie na pobyt czasowy na podst art 158 ustawy o cudzoziemcach powinien przedłożyć również wizę? Czy do zatrudnienia takiego pracownika wystarczy tylko wspomniane zezwolenie?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 12 września, 2022 o 17:18

Szanowna Pani,

podstawą legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce w tym przypadku jest aktualne zezwolenia na pobyt czasowy.
Dla potwierdzenie posiadania przez cudzoziemca podstawy legalnego pobytu i jednocześnie uprawnienia do wykonywania pracy bez zezwolenia należy przedstawić pracodawcy decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu przebywania z małżonkiem-obywatelem RP oraz kartę pobytu.

Odpowiedz

Renata 6 października, 2022 o 12:51

Cudzoziemiec (obywatelka Meksyku) ma kartę pobytu czasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, która kończy się w październiku 2022 r. Decyzja o karcie pobytu czasowego wydana na podstawie art. 158. Przebywa legalnie i pracuje aktualnie na umowie zlecenia . Złożyła wniosek o kolejną kartę pobytu czasowego – postępowanie w toku. Ma stempel w paszporcie. Czy jak upłynie ważność aktualnej karty pobytu a wciąż nie dostanie nowej z urzędu wojewódzkiego to czy może nadal pracować legalnie ? Jaka jest ewentualna podstawa prawna do jej legalnej pracy w okresie oczekiwania na nową kartę (również jeśli zakończy się stan zagrożenia epidemicznego np. 31.10.22) ?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 11 października, 2022 o 10:40

Szanowna Pani,

w tej sytuacji po upływie ważności zezwolenia na pobyt czasowy wydanego dla członka rodziny obywatela polskiego (art. 158 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) cudzoziemka nadal będzie uprawniona do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę w trakcie toczącego się postępowania pobytowego.

Podstawą prawną jest art. 87 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

„2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: (…)
2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; (…)
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; (…)”

Odpowiedz

Adam 29 października, 2022 o 13:01

Dzień dobry,
Cudzoziemiec (obywatel Rosji) przebywa obecnie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem RP. Zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony. Cudzoziemiec złożył korespondencyjnie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Obecna karta pobytu traci ważność w styczniu 2023. Cudzoziemiec nie otrzymał nadal wezwania w celu pobrania odcisków palców i umieszczenia stempla w paszporcie, posiada jedynie potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej (wniosku) z pieczątką urzędu. Czy jeśli cudzoziemiec ten nie otrzyma pieczątki w paszporcie do czasu wygaśnięcia obecnego zezwolenia na pobyt będzie mógł kontynuować legalnie pracę i legalnie przebywać na terenie Polski?

Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: