Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka11 maja 202121 komentarzy

Z oficjalnych statystyk Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że systematycznie wzrasta liczba małżeństw zawieranych między obywatelami Polski, a obywatelami innych państw.

Partnerzy z różnych krajów osiedlają się i prowadzą życie rodzinne w Polsce. Sprawia to, że coraz częściej na polskim rynku pracy pojawiają się cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Polski.

Powszechnie uważa się, że obcokrajowiec-małżonek Polaka/Polki może pracować w Polsce bez żadnych ograniczeń.

Treść art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (KLIKNIJ TUTAJ) wskazuje obowiązek spełnienia określonych przesłanek, aby taki cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Wiza

Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski nie daje cudzoziemcom prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiegoObcokrajowiec, który po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelem RP, przybył do Polski na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego, nie może rozpocząć wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, chyba że przepisy zwalniają go z tego obowiązku.

Pracodawca przed zatrudnieniem takiego pracownika powinien sprawdzić czy wiza uprawnia go do wykonywania pracy (np. czy nie jest to wiza turystyczna, która uniemożliwia wykonywanie pracy w Polsce) lub czy nie upłynął okres ruchu bezwizowego.

Dopiero po sprawdzeniu dokumentów pobytowych i uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę, pracodawca może zawrzeć z cudzoziemcem umowę i powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem Polski, równocześnie uzyskuje prawo do pobytu na terenie RP oraz dostęp do rynku pracy. Jest to równoznaczne z tym, że może pracować bez zezwolenia na pracę – na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt z małżonkiem, wydanego na podstawie art. 158 ustawy o cudzoziemcach (KLIKNIJ TUTAJ) .

W przypadku przebywania na terenie Polski na podstawie innego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę. Chyba że jest zwolniony z tego obowiązku na innej podstawie.

Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego, w celu potwierdzenia zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien uzyskać od kandydata na pracownika następujące dokumenty:

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydaną w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP, w celu sprawdzenia podstawy prawnej decyzji,
  • kopię karty pobytu,
  • paszport lub inny dokument tożsamości.

W aktach kadrowych należy przechowywać kopie wyżej wymienionych dokumentów, na wypadek kontroli Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Zezwolenie na pobyt stały

Obcokrajowiec, będący małżonkiem obywatela polskiego, po spełnieniu określonych wymagań, tj: po upływie

  • 3 lat od dnia zawarcia małżeństwa

oraz

  • 2 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP,

może ubiegać się o udzielenie zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Po otrzymaniu takiego zezwolenia, cudzoziemiec może przebywać na terenie Polski przez czas nieoznaczony. Ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy bez ograniczeń czasowych.

Wobec tego pracodawca może zatrudnić takiego cudzoziemca na podobnych zasadach jak obywatela Polski. Bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Działalność gospodarcza

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP lub pobyt stały, może wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, na przykład ma prawo:

  • otworzyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, 
  • zasiadać w organach spółek prawa handlowego bez ograniczeń czasowych, 
  • występować w charakterze wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych, bez ograniczeń czasowych.

Powyższe oznacza, iż taki cudzoziemiec może świadczyć usługi w ramach współpracy B2B. 

W wyniku globalizacji i zwiększonej mobilności ludzi, coraz popularniejszym zjawiskiem jest proces tworzenia się rodzin, których członkowie są obywatelami Polski i obcokrajowcami.

W przyszłości z pewnością częściej będzie można spotkać na rynku pracy cudzoziemca, który jest małżonkiem obywatela Polski.

Pracodawcy, którzy będą przygotowani na prawidłowe przeprowadzenie procesu zatrudnienia, będą mogli wykorzystać powyższą sytuację w celu pozyskania z rynku nowych pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Zespół doświadczonych prawników wesprze pracodawcę we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. Korzystając z usług naszej kancelarii, pracodawca zyskuje pewność, że proces zatrudniania pracownika z zagranicy przebiegnie zgodnie z przepisami prawa.

przygotowali:
Dawid Stępniewski
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
adwokat

***

Po przeczytaniu: „Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego”, zapraszam również do lektury:

Photo by Andrew Itaga on Unsplash

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 21 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Екатерина 16 grudnia, 2021 o 11:37

A jak wygląda zatrudnienie małżonka obywatela Francji?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 17 grudnia, 2021 o 08:36

Szanowna Pani,
jeżeli cudzoziemiec spoza UE towarzyszy na terytorium RP swojemu małżonkowi, obywatelowi kraju UE, np. Francji, to można go zatrudnić bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.
Przypominamy o obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli jego pobyt w Polsce będzie trwał dłużej niż 3 miesiące.

Odpowiedz

Przemyslaw 9 czerwca, 2022 o 16:10

To jest chore dlaczego obcokrajowiec po slubie musi uzyskiwac jakies karty pobytu skoro wiza po slubie nie jest wymagana a dziala tak samo jak karta pobytu ? Wszelkie karty pobytu powinny po slubie przestac obowiazywac tak jak wiza.
Ale zyjemy w chorym kraju ktory ciagnie od cudzoziemcow na dzien dobry 440 zl a potem za staly pobyt 660 zl. lacznie 1100 zl.
Plac i placz jak chcesz zostac w polsce

Odpowiedz

Natalia 12 kwietnia, 2023 o 16:36

W wielu przypadkach wiza po slubie jest wymagana

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 9 maja, 2023 o 10:51

Szanowni Państwo,

uprzejmie wskazujemy, że cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Polski nie uzyskują z samego tego tytułu prawa do wjazdu do Polski oraz prawa pobytu w Polsce. Wjazd i pobyt na terytorium Polski może nastąpić na podstawie ważnej wizy lub paszportu wraz z ważną kartą pobytu wydaną cudzoziemcowi, w przypadku wcześniejszego uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt. Jeśli cudzoziemiec już wcześniej uzyskał tytuł do legalnego pobytu w Polsce, to nie jest konieczne, aby po zawarciu małżeństwa z obywatelem Polski ponownie ubiegał się o wizę lub o zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemniej jednak, wjazd na podstawie samego paszportu jest możliwy, jeżeli cudzoziemiec posiada paszport państwa, na którego podstawie może skorzystać z dobrodziejstwa ruchu bezwizowego. W przypadkach, gdy cudzoziemiec nie może skorzystać z możliwości wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego, pomimo zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski, uzyskanie wizy będzie wymagane do przekroczenia granicy, chyba że cudzoziemiec uzyskał już wcześniej kartę pobytu w związku z udzieleniem mu zezwolenia na pobyt w Polsce.

Natomiast, co do zasady na podstawie ruchu bezwizowego cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski oraz w Strefie Schengen jedynie 90 dni w okresie 180 dni. Przez co, gdy cudzoziemiec chce zostać w Polsce przez dłuższy czas ma możliwość po przyjeździe do Polski złożyć wniosek na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej albo uzyskać przed przyjazdem do Polski wizę długoterminową. Natomiast, wiza może zostać wydana maksymalnie na rok. Z tego względu, jeśli cudzoziemiec będzie chciał zostać w Polsce po upływie ważności wizy powinien złożyć wniosek na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla małżonka obywatela Polski może zostać wydane na okres 3 lat. Na marginesie warto zaznaczyć, iż częstą praktyką jest udzielanie pierwszego takiego zezwolenia na pobyt czasowy na okres jednego roku. Dopiero kolejnym krokiem jest możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały, które uprawnia do przebywania na terytorium Polski bez ograniczeń czasowych. Przesłankami do udzielenia zezwolenia na pobyt stały w takim wypadku jest pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz nieprzerwane przebywanie przed dniem złożenia tego wniosku na terytorium RP przez okres co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w małżeństwie z obywatelem polskim.

Karta pobytu wydawana w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy albo pobyt stały wraz z paszportem jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do przyjazdu oraz do pobytu na terytorium Polski. Reasumując, sam fakt bycia małżonkiem obywatela RP, bez posiadania karty pobytu lub ważnej wizy, czy też korzystania z ruchu bezwizowego, nie jest podstawą do legalnego wjazdu do Polski i pobytu w Polsce.

Odpowiedz

Iweta 11 czerwca, 2023 o 02:10

Dokladnie racja chory kraj to jest po prostu zerowanie na obcokrajowcach i nas

Odpowiedz

Dorota 23 czerwca, 2022 o 11:40

Dzień Dobry
Pracownik z kartą pobytu czasowego i dostępem do rynku pracy wielokrotnie zatrudniany u innych pracodawców: czy mimo wszystko zgłaszamy jego zatrudnienie na http://www.praca.gov.pl?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 28 czerwca, 2022 o 16:19

Szanowna Pani,

jeżeli nowy pracownik jest obywatelem Ukrainy – to co do zasady dla legalizacji jego pracy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa koniecznym jest wysłanie odpowiedniego powiadomienia o powierzeniu pracy przez praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Wyjątek z tego obowiązku został określony w ust. 1a „obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, w którym obywatel Ukrainy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Wobec powyższego jeżeli pracownik nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (sama adnotacja na karcie pobytu czasowego „dostęp do rynku pracy” nie potwierdza takiego zwolnienia) konieczność wysłania powiadomienia zostaje.

Odpowiedz

Teresa 12 września, 2022 o 16:00

Dzień dobry,

czy pracownik z Brazylii który posada zezwolenie na pobyt czasowy na podst art 158 ustawy o cudzoziemcach powinien przedłożyć również wizę? Czy do zatrudnienia takiego pracownika wystarczy tylko wspomniane zezwolenie?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 12 września, 2022 o 17:18

Szanowna Pani,

podstawą legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce w tym przypadku jest aktualne zezwolenia na pobyt czasowy.
Dla potwierdzenie posiadania przez cudzoziemca podstawy legalnego pobytu i jednocześnie uprawnienia do wykonywania pracy bez zezwolenia należy przedstawić pracodawcy decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu przebywania z małżonkiem-obywatelem RP oraz kartę pobytu.

Odpowiedz

Renata 6 października, 2022 o 12:51

Cudzoziemiec (obywatelka Meksyku) ma kartę pobytu czasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, która kończy się w październiku 2022 r. Decyzja o karcie pobytu czasowego wydana na podstawie art. 158. Przebywa legalnie i pracuje aktualnie na umowie zlecenia . Złożyła wniosek o kolejną kartę pobytu czasowego – postępowanie w toku. Ma stempel w paszporcie. Czy jak upłynie ważność aktualnej karty pobytu a wciąż nie dostanie nowej z urzędu wojewódzkiego to czy może nadal pracować legalnie ? Jaka jest ewentualna podstawa prawna do jej legalnej pracy w okresie oczekiwania na nową kartę (również jeśli zakończy się stan zagrożenia epidemicznego np. 31.10.22) ?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 11 października, 2022 o 10:40

Szanowna Pani,

w tej sytuacji po upływie ważności zezwolenia na pobyt czasowy wydanego dla członka rodziny obywatela polskiego (art. 158 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) cudzoziemka nadal będzie uprawniona do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę w trakcie toczącego się postępowania pobytowego.

Podstawą prawną jest art. 87 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

„2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: (…)
2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; (…)
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; (…)”

Odpowiedz

Adam 29 października, 2022 o 13:01

Dzień dobry,
Cudzoziemiec (obywatel Rosji) przebywa obecnie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem RP. Zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony. Cudzoziemiec złożył korespondencyjnie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Obecna karta pobytu traci ważność w styczniu 2023. Cudzoziemiec nie otrzymał nadal wezwania w celu pobrania odcisków palców i umieszczenia stempla w paszporcie, posiada jedynie potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej (wniosku) z pieczątką urzędu. Czy jeśli cudzoziemiec ten nie otrzyma pieczątki w paszporcie do czasu wygaśnięcia obecnego zezwolenia na pobyt będzie mógł kontynuować legalnie pracę i legalnie przebywać na terenie Polski?

Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian 10 stycznia, 2023 o 04:33

Witam, czy cudzoziemiec (obywatelka Gruzji, mieszkająca od 3.5 roku w Polsce posiadająca zezwolenie na prace po ślubie z polakiem może wyjechać do Niemiec do pracy?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 23 lutego, 2023 o 14:49

Szanowny Panie,

posiadane przez cudzoziemkę zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce nie uprawni cudzoziemkę do wykonywania pracy w Niemczech. Będą miały zastosowanie przepisy dotyczące rejestracji obywateli UE (w tym przypadku męża-obywatela Polski) i członków ich rodzin (w tym przypadku żony-obywatelki Gruzji) w Niemczech.

Odpowiedz

Veroni 17 maja, 2023 o 00:38

Dzień dobry maż dostał odmowę wizy z niejasnym uzasadnieniem .
Ciągle problemy jeśli chodzi o wizę .
Czy w tym przypadku mogę być pełnomocnikiem męża i wnioskować o czasowy pobyt czy jest szansa na jego otrzymanie nie wiem co mam robić proszę o jaką kolwiek radę dziękuję pozdrawiam .

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 2 czerwca, 2023 o 14:40

Szanowna Pani,

zakładając, że posiadane przez Pani małżonka obywatelstwo oraz jego paszport nie dają możliwości wjazdu do Polski na podstawie ruchu bezwizowego, koniecznym jest uzyskanie przez niego wizy umożliwiającej mu wjazd na terytorium Polski.

Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu, w której określa się powody odmowy poprzez zaznaczenie odpowiednich punktów, które były w ocenie organu powodem niewydania wizy dla Pani małżonka.

W kwestii złożenia wniosku przez Panią w imieniu swojego małżonka, jeżeli jest Pani obywatelką Polski, to nie istnieje możliwość złożenia wniosku na pobyt czasowy przez Panią dla małżonka, który przebywa poza granicami Polski i chce do Pani dołączyć. W przypadku chęci ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego, w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia Pani małżonek musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w związku ze złożeniem tego wniosku będzie wymagane jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu złożenia odcisków palców.

Sytuacja jest odmienna, gdy nie jest Pani obywatelką Polski. W takim przypadku, przebywając w Polsce, ma Pani możliwość złożenia wniosku na pobyt czasowy dla małżonka, który chce do Pani dołączyć, lecz przebywa poza granicami Polski. Jednakowoż, proszę pamiętać, że na złożenie wniosku w imieniu małżonka przebywającego poza granicami Polski wymagana jest Jego pisemna zgoda. Równocześnie, należy pamiętać, iż zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną zostanie udzielony dla Pani małżonka, tylko w przypadku posiadania przez Panią odpowiedniej podstawy pobytowej lub odpowiednio długiego okresu Pani pobytu w Polsce. Na podstawie uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin, Pani małżonek będzie mógł ubiegać się o wydanie wizy w celu realizacji tego zezwolenia.

W przypadku dalszych pytań lub potrzeby kompleksowego wsparcia w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, czy też wizy dla Pani małżonka zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać wszelkie problemy.

Odpowiedz

Wojtek 18 lipca, 2023 o 11:59

Witam,

Czytalem gdzies ze w sumie nie odmawia sie wizy pobytowej dla malzonka obywatela polskiego. Zazwyczaj dzieje sie tak kiedy obcokrajowiec moze zagrazac bezpieczenstwu kraju lub podac nieprawdziwe dane itp.
Kiedu skladalismy papiery dla malzonki to wrecz mnie uspakajano kiedy zadawalem wiele pytan m.in. czy napewno dostanie, czy bedzie OK. Nie bede sie tutaj zaglebial ale czy jest mozliwosc odmowienia pobytu? (malzenstwo 15 lat rowneiz zarejestrowane oficjalnie w kraju tyle lat).

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 19 lipca, 2023 o 13:40

Szanowny Panie,

Procedura rozpatrywania przez organ administracji wniosku wizowego dla małżonka obywatela polskiego nie jest w żaden sposób zróżnicowana ze względu na samą okoliczność pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Okoliczność ta stanowi jedynie słuszne uzasadnienie dla celu pobytu osoby wnioskującej, a organ administracji rozpatrujący wniosek wizowy ma prawo do udzielenia decyzji odmownej na podstawie art. 65. ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Rzeczywiście, tak jak Pan zauważył,
jedną z przyczyn odmowy mogą być wymogi dot. względów obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy też fakt złożenia w postępowaniu wizowym wniosku zawierającego nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

Wskazany przepis wymienia jednak wiele innych potencjalnych przesłanek, wyposażając tym samym organ w prawo do udzielenia decyzji odmownej przy wystąpieniu co najmniej jednej z nich.

Odpowiedz

Wojtek 26 października, 2023 o 23:24

Przepraszam za brak podziękowania. DZIĘKUJĘ.
Dalej czekamy. Już pół roku. W Urzędzie poinformowali mnie że może zająć nawet 8 miesięcy oczekiwanie na decyzję. Jesteśmy na ostatnim etapie. Wszelkie służby przeszliśmy w miesiąc. Szybki etap, ale od tego czasu stanęło na Analizie Materiału Dowodowego.
Myślę że ta informacja pomoże też innym czego się spodziewać.

Odpowiedz

Maria 29 marca, 2024 o 02:36

Dzień dobry,
mam pytanie w sprawie karty pobytu. Partner jest obywatelem Ukrainy posiada kartę pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy (na terenie RP zamieszkiwał już przed wybuchem wojny). Zamierzamy wziąć ślub. Czy po zawarciu małżeństwa zmienia się coś odnośnie jego obecnej karty pobytu? Czy po prostu może ale nie musi uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem Polski?

Z tego co rozumiem to musiałby mieć zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pobyt z małżonkiem przez dwa lata i przez trzy lata pozostawać ze mną w związku małżeńskim, aby starać się o kartę pobytu stałego, więc koniec końców i tak żeby taką otrzymać musiałyby nastąpić zmiany obecnej karty.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: