Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka11 maja 20212 komentarze

Z oficjalnych statystyk Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że systematycznie wzrasta liczba małżeństw zawieranych między obywatelami Polski, a obywatelami innych państw.

Partnerzy z różnych krajów osiedlają się i prowadzą życie rodzinne w Polsce. Sprawia to, że coraz częściej na polskim rynku pracy pojawiają się cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Polski.

Powszechnie uważa się, że obcokrajowiec-małżonek Polaka/Polki może pracować w Polsce bez żadnych ograniczeń.

Treść art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (KLIKNIJ TUTAJ) wskazuje obowiązek spełnienia określonych przesłanek, aby taki cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Wiza

Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski nie daje cudzoziemcom prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiegoObcokrajowiec, który po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelem RP, przybył do Polski na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego, nie może rozpocząć wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, chyba że przepisy zwalniają go z tego obowiązku.

Pracodawca przed zatrudnieniem takiego pracownika powinien sprawdzić czy wiza uprawnia go do wykonywania pracy (np. czy nie jest to wiza turystyczna, która uniemożliwia wykonywanie pracy w Polsce) lub czy nie upłynął okres ruchu bezwizowego.

Dopiero po sprawdzeniu dokumentów pobytowych i uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę, pracodawca może zawrzeć z cudzoziemcem umowę i powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem Polski, równocześnie uzyskuje prawo do pobytu na terenie RP oraz dostęp do rynku pracy. Jest to równoznaczne z tym, że może pracować bez zezwolenia na pracę – na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Taka możliwość istnieje tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt z małżonkiem, wydanego na podstawie art. 158 ustawy o cudzoziemcach (KLIKNIJ TUTAJ) .

W przypadku przebywania na terenie Polski na podstawie innego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę. Chyba że jest zwolniony z tego obowiązku na innej podstawie.

Pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego, w celu potwierdzenia zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien uzyskać od kandydata na pracownika następujące dokumenty:

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydaną w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP, w celu sprawdzenia podstawy prawnej decyzji,
  • kopię karty pobytu,
  • paszport lub inny dokument tożsamości.

W aktach kadrowych należy przechowywać kopie wyżej wymienionych dokumentów, na wypadek kontroli Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Zezwolenie na pobyt stały

Obcokrajowiec, będący małżonkiem obywatela polskiego, po spełnieniu określonych wymagań, tj: po upływie

  • 3 lat od dnia zawarcia małżeństwa

oraz

  • 2 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP,

może ubiegać się o udzielenie zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Po otrzymaniu takiego zezwolenia, cudzoziemiec może przebywać na terenie Polski przez czas nieoznaczony. Ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy bez ograniczeń czasowych.

Wobec tego pracodawca może zatrudnić takiego cudzoziemca na podobnych zasadach jak obywatela Polski. Bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Działalność gospodarcza

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem RP lub pobyt stały, może wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, na przykład ma prawo:

  • otworzyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, 
  • zasiadać w organach spółek prawa handlowego bez ograniczeń czasowych, 
  • występować w charakterze wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych, bez ograniczeń czasowych.

Powyższe oznacza, iż taki cudzoziemiec może świadczyć usługi w ramach współpracy B2B. 

W wyniku globalizacji i zwiększonej mobilności ludzi, coraz popularniejszym zjawiskiem jest proces tworzenia się rodzin, których członkowie są obywatelami Polski i obcokrajowcami.

W przyszłości z pewnością częściej będzie można spotkać na rynku pracy cudzoziemca, który jest małżonkiem obywatela Polski.

Pracodawcy, którzy będą przygotowani na prawidłowe przeprowadzenie procesu zatrudnienia, będą mogli wykorzystać powyższą sytuację w celu pozyskania z rynku nowych pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Zespół doświadczonych prawników wesprze pracodawcę we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. Korzystając z usług naszej kancelarii, pracodawca zyskuje pewność, że proces zatrudniania pracownika z zagranicy przebiegnie zgodnie z przepisami prawa.

przygotowali:
Dawid Stępniewski
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
adwokat

***

Po przeczytaniu: „Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego”, zapraszam również do lektury:

Photo by Andrew Itaga on Unsplash

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Екатерина 16 grudnia, 2021 o 11:37

A jak wygląda zatrudnienie małżonka obywatela Francji?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 17 grudnia, 2021 o 08:36

Szanowna Pani,
jeżeli cudzoziemiec spoza UE towarzyszy na terytorium RP swojemu małżonkowi, obywatelowi kraju UE, np. Francji, to można go zatrudnić bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.
Przypominamy o obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli jego pobyt w Polsce będzie trwał dłużej niż 3 miesiące.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: