Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zezwolenie na pracę sezonową – sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie 

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 czerwca 20213 komentarze

Pracodawcy, prowadzący gospodarstwa rolne, którzy mają zamiar zatrudnić cudzoziemca, np. do zbioru warzyw i owoców, pomocy przy żniwach, hodowli zwierząt, powinni zalegalizować jego pracę poprzez uzyskanie zezwolenia typu S.

Od 1 stycznia 2018 roku praca sezonowa cudzoziemca nie jest dopuszczalna na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ani na podstawie innego typu zezwolenia na pracę. Jest ona możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Co to jest zezwolenie na pracę sezonową ?

Zezwolenie na pracę sezonową (inaczej: zezwolenie typu S) to dokument umożliwiający zatrudnienie obcokrajowca do pracy w ramach działalności uznanych za sezonowe.

Zostały one określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (zobacz tekst jednolity).

Są to wybrane rodzaje działalności związane bezpośrednio przede wszystkim z:

 • uprawami rolnymi,
 • uprawą roślin,
 • uprawą drzew, krzewów owocowych oraz orzechów,
 • rozmnażaniem roślin, z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybni,
 • chowem i hodowlą zwierząt (m.in. bydła mlecznego, koni, owiec i kóz)
 • uprawami rolnymi połączonymi z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 • usługami wspomagającymi rolnictwo i produkcję roślinną
 • usługami wspomagającymi chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • zakwaterowaniem w obiektach noclegowych turystycznych oraz innych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania,
 • polami kempingowymi i polami namiotowymi,
 • ruchomymi placówkami gastronomicznymi.

Dla kogo może zostać wydane zezwolenie typu S?

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć informację starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Jest to dokument wydawany przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy po wykonaniu tzw. testu rynku pracy z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy obywateli Polski i cudzoziemców zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotni i poszukujący pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową - sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie Do uzupełnienia wniosku pracodawca będzie mógł wykorzystać wyłącznie informację starosty potwierdzającą brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, nie jest konieczne dołączanie przedmiotowej informacji starosty.

Kto składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Osobą składającą wniosek jest zawsze pracodawca lub zleceniodawca, na rzecz którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę.

Przedmiotowy wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź gospodarstwo rolne przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Przedmiotowy wniosek podlega opłacie 30 zł.

Zezwolenie na pracę sezonową udzielane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Czy w przypadku zatrudnienia tego samego cudzoziemca w ciągu kilku kolejnych lat za każdym razem należy uzyskiwać zezwolenie na pracę sezonową ?

Tak, nawet w tej sytuacji za każdym razem należy uzyskać dla cudzoziemca nowe zezwolenie na pracę sezonową.

Wyjątek stanowią  obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, dla których nie jest to konieczne.

W tym przypadku możliwe jest złożenie przez pracodawcę lub zleceniodawcę wniosku wielosezonowego, wydawanego na okres nie więcej 3 lat, przy czym na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Warunkiem wydania takiego zezwolenia wielosezonowego jest powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową przez dany podmiot w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Czy procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową zawsze przebiega jednakowo?

Nie, procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową znacząco różni się w poszczególnych przypadkach:

1. Gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający mu wykonywanie pracy w Polsce (np. przebywa w ramach ruchu bezwizowego, ale wjechał w innym celu niż praca sezonowa) starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania.

Decyzja wydawana jest w ciągu 7 dni roboczych, natomiast jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające, decyzja wydawana jest do 30 dni.

2. Gdy cudzoziemiec dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski (np. gdy będzie wnioskował o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej bądź gdy będzie przekraczał granicę w ramach ruchu bezwizowego w związku z pracą sezonową) procedura wydania przedmiotowego zezwolenia dzieli się na kilka etapów:

• Starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, wydając przy tym podmiotowi powierzającemu pracę cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

W przypadku gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające wpisanie wniosku do ewidencji następuje do 30 dni. Starosta również ma prawo odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, na co przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

Wspomniane wyżej zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej pracodawca/zleceniodawca przekazuje cudzoziemcowi, który posługuje się nim jako podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub jako potwierdzeniem celu wjazdu na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.

Po przyjeździe cudzoziemca, podmiot powierzający mu pracę zobowiązany jest do poinformowania PUP o fakcie przyjazdu cudzoziemca, przedstawienia kopii wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca oraz podania jego adresu zamieszkania w Polsce.

Po zrealizowaniu tego obowiązku przez pracodawcę starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową pod warunkiem, że od momentu wydania zaświadczenia o wpisie nie zaistniały przesłanki odmowy.

Pamiętać należy, że wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni, co oznacza, iż w przypadku nieotrzymania przez starostę potwierdzenia podjęcia pracy w późniejszym terminie przez cudzoziemca, starosta ma prawo umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Czy cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową?

Jak zostało wspomniane powyżej o przyjeździe na terytorium RP cudzoziemca, posiadającego zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, pracodawca/zleceniodawca ma obowiązek poinformować właściwy urząd.

Następnie cudzoziemiec w oczekiwaniu na wydanie zezwolenie na pracę sezonową może podjąć inną pracę pod warunkiem, że będzie wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, wydanym wcześniej przez urząd.

Jeżeli pracownik zaczął pracę w dzień, który jest dla urzędu dniem wolnym od pracy, pracę cudzoziemca uważa się za legalną, gdy jest wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, a pracodawca przedstawi właściwemu staroście dokumenty w pierwszym dniu pracy urzędu.

Czy w trakcie trwania zezwolenia na pracę sezonową możliwe jest powierzenie cudzoziemcowi innej pracy?

Nie, w trakcie trwania zezwolenia na pracę sezonową nie jest możliwe powierzenie cudzoziemcowi innej pracy.

Wyjątek stanowią obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, dla których istnieje taka możliwość bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę.

Podmiot powierzający pracę może powierzyć inną pracę cudzoziemcowi na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych).

Czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej?

Tak, cudzoziemiec może złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej. Zezwolenie na pobyt czasowy nie przyznaje samodzielnie cudzoziemcowi prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia możliwe jest tylko pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na okres ważności zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy, liczony od dnia pierwszego wjazdu na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, następującego w danym roku kalendarzowym.

Podkreślamy jednak, że cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy krajowej wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (cel wydania takiej wizy to 05b) nie może składać wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy innej, niż praca sezonowa. 

W przypadku jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemca, w tym procedury uzyskiwania zezwolenia typu S, a także przygotują niezbędne dokumenty.

Przygotowały:
Julia Chodkowska
młodszy prawnik

Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji

***

Po przeczytaniu: „Zezwolenie na pracę sezonową – sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie ”, zapraszam również do lektury:

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

daniel 14 grudnia, 2021 o 17:49

Uprawa pieczarek to praca sezonowa?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 20 grudnia, 2021 o 11:12

Dzień dobry,

uprawa grzybów (PKD 01.13.Z) oraz uprawa grzybni (PKD 01.30.Z) zostały wyłączone z prac sezonowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. To oznacza, że dla zatrudnienia cudzoziemca do wykonywania pracy związanej z uprawą pieczarek pracodawcy trzeba uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę typ A.

Odpowiedz

Wojtek 28 września, 2023 o 20:05

Dzień dobry,

dlaczego stoją Państwo na stanowisku, iż cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy krajowej wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (cel wydania takiej wizy to 05b) nie może składać wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy innej, niż praca sezonowa?

Z odpowiedzi na zapytanie nr 7360 w sprawie wizy 05B sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2018 roku jednoznacznie wynika, iż cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu pracy sezonowej o numerze 05b, może wykonywać pracę o innym charakterze, o ile zostanie dla niego uzyskane odpowiednie zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wiem również, że podobne zezwolenia się udzielane w praktyce, stąd prośba o wyjaśnienie zajmowanego stanowiska, które może wprowadzać w błąd.

Pozdrawiam serdecznie,
Wojtek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: