Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wygaśnięcia wizy PBH

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka21 sierpnia 2023Komentarze (0)

Pokłosiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego stał się problem, przed którym stanęli cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wygaśniętych wiz krajowych z adnotacją Poland. Business Harbour (tzw. wiz PBH), którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Do dnia 31 lipca 2023 r., czyli do do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, cudzoziemcy, których wizy PBH utraciły ważność w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, mogli kontynuować prowadzenie rozpoczętej działalności gospodarczej w Polsce, korzystając z dobrodziejstwa szczególnych rozwiązań wprowadzonych na podstawie regulacji uchwalonych w związku z pandemią COVID-19, które przedłużały ich uprawnienia pobytowe. 

Wygaśnięcie wizy Poland. Business Harbour; Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo ustania wizy PHB

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 

Na mocy czerwcowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, iż szczególne rozwiązania skierowane do cudzoziemców w związku z epidemią COVID-19 mające na celu uznanie ich uprawnień pobytowych za przedłużone przestały obowiązywać ostatecznie w dniu 31 lipca 2023 r.

Rozporządzenie wywołało dalekosiężne skutki wobec cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wiz, które utraciły swoją ważność w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i nie uzyskali nowych tytułów pobytowych.

W kręgu tych cudzoziemców znalazły się także osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz z adnotacją Poland. Business Harbour.

Wygasła wiza Poland. Business Harbour a problem kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej

Problematyczną okazała się kwestia cudzoziemców będących przedsiębiorcami, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wiz PBH.

Cudzoziemcy posiadający wizy PBH mogą legalnie prowadzić działalność gospodarczą na podstawie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów publikuje wykaz programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjenci programów wymienionych w wykazie mogą zakładać w Polsce działalności gospodarcze na warunkach analogicznych do osób posiadających obywatelstwo polskie.

Wykaz zawiera w sobie nazwę programu oraz dane dot. sposobu identyfikacji jego beneficjentów. 

Do niedawna powyższy wykaz wskazywał, że sposobem identyfikacji beneficjentów programu jest adnotacja Poland. Business Harbour na wizie krajowej.

Jeszcze na początku lipca 2023 r. Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wskazywał wprost, iż beneficjent programu musi posiadać zawsze ważną wizę z adnotacją Poland. Business Harbour, a wygaśnięcie ważności wizy oznacza utratę statusu beneficjenta programu, co w konsekwencji oznacza utratę uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Złożenie kompletnego, niezawierającego braków formalnych wniosku pobytowego pozwalałoby jedynie na przedłużenie legalności pobytu takiego cudzoziemca w Polsce, lecz nie dawało tytułu do legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem realnym ryzykiem stała się sytuacja, iż cudzoziemcy pomimo złożenia odpowiedniego wniosku pobytowego, nie będą mogli legalnie prowadzić działalności gospodarczej w Polsce, której prowadzenie rozpoczęli uprzednio na podstawie wiz PBH

Problem bynajmniej nie był błahy, gdyż spora część cudzoziemców posiadających wizy PBH rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej świadcząc usługi w ramach kontraktów B2B, co stanowi szczególnie korzystne rozwiązanie pod kątem podatkowym i jest niezwykle popularne m.in. w branży IT.

Wielu z nich, pomimo złożenia wniosków pobytowych, nie otrzymało przed 31 lipca 2023 r. decyzji odpowiedniego wojewody w tym przedmiocie.

Z tego względu Kancelaria Sawicki i Wspólnicy sygnalizowała problem organom, wskazując na konieczność podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.

Jeszcze w lipcu 2023 r. Kancelaria otrzymała z Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapewnienie, iż toczą się rozmowy międzyresortowe, mające na celu wyjaśnienie i jak najszybsze rozwiązanie tego zagadnienia.

Wedle wskazań Departamentu informacja w tym zakresie miała przybrać postać komunikatu wystosowanego za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl.

Umożliwienie legalnej kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wygasłej wizy Poland. Business Harbour

W istocie nie bez zbędnej zwłoki zaktualizowano wykaz programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Doprecyzowano sposób identyfikacji beneficjentów, wskazując w wykazie, iż beneficjentami są nie tylko cudzoziemcy posiadający wizy z adnotacją Poland. Business Harbour w okresie ich ważności, lecz także cudzoziemcy, którzy w okresie ważności wizy z adnotacją Poland. Business Harbour złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt, uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie uzyskania zezwolenia.

Zmiana sposobu identyfikacji beneficjentów poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego nie pozostawia wątpliwości.

Aktualnie cudzoziemcy, których wizy PBH wygasły w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, lecz złożyli do dnia 31 lipca 2023 r. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt, które uprawnia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, mogą bez przeszkód legalnie kontynuować jej prowadzenie do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie uzyskania zezwolenia. 

Zaktualizowany Wykaz Programów Wsparcia Cudzoziemców: 

https://www.gov.pl/web/premier/wykaz-programow-wsparcia-cudzoziemcow

Komunikat ws. zmiany sposobu identyfikacji beneficjentów programu Poland. Business Harbour:

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/komunikat-zmiana-sposobu-identyfikacji-beneficjentow-programu-poland-business-harbour

Wygasła wiza Poland. Business Harbour a kontynuacja zatrudnienia

Inaczej wygląda sytuacja cudzoziemców, którzy pracowali lub wykonywali zlecenia na rzecz polskich podmiotów, korzystając z otwartego dostępu do rynku pracy na podstawie wiz PBH, które w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego utraciły swoją ważność.

W celu umożliwienia tym osobom kontynuowania wykonywania pracy  po 31 lipca 2023 r. wystarczającym było uzyskanie dla nich odpowiedniego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy) lub wysłanie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Natomiast, złożenie odpowiedniego wniosku pobytowego do 31 lipca 2023 r., gdy wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub w przypadku uzupełnienia tych braków w terminie, zalegalizowało ich pobyt na terytorium Polski do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie uzyskania zezwolenia pobytowego. 

Obowiazki podatkowe pracodawcy zwiazane z zatrudnieniem cudzoziemca

Cudzoziemiec, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny ze względu na złożenie wniosku pobytowego w przewidzianym terminie nie jest pozbawiony podejmowania zatrudnienia.

Nadal istnieje możliwość uzyskania dla niego odpowiedniego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy w Polsce, aby mógł rozpocząć zatrudnienie jeszcze w trakcie trwania postępowania pobytowego. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wiz Poland. Business Harbour lub innych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać wszelkie problemy.

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki 

Liudmyla Bartkiv
starszy doradca ds. imigracji

***

Poland. Business Harbour

Na początku 2022 r. Rząd ogłosił, że do programu Poland. Business Harbour dołączył Azerbejdżan. Obecnie w programie znajduje się już 7 państw – oprócz Azerbejdżanu jest to Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Postulat rozszerzenia kręgu beneficjentów został zaproponowany w ramach Polskiego Ładu [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: