Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 września 2023Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 sierpnia 2023 r. (sygn. III PZP 1/23) rozwiał wątpliwości dotyczące podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zgodnie ze stanowiskiem SN osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Spór sądowy z pracodawcą

W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Krakowie, pracowniczka żądała od pracodawcy kwotę w wysokości prawie 68 tys. zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania z powodu dyskryminacji.

Pracowniczka przedstawiła także żądanie ewentualne, na wypadek gdyby sąd uznał, że nierówności w wynagradzaniu nie były następstwem dyskryminacji żądając odszkodowania z powodu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Pokłosiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego stał się problem, przed którym stanęli cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wygaśniętych wiz krajowych z adnotacją Poland. Business Harbour (tzw. wiz PBH), którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Do dnia 31 lipca 2023 r., czyli do do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, cudzoziemcy, których wizy PBH utraciły ważność w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, mogli kontynuować prowadzenie rozpoczętej działalności gospodarczej w Polsce, korzystając z dobrodziejstwa szczególnych rozwiązań wprowadzonych na podstawie regulacji uchwalonych w związku z pandemią COVID-19, które przedłużały ich uprawnienia pobytowe. 

Wygaśnięcie wizy Poland. Business Harbour; Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo ustania wizy PHB

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 

Na mocy czerwcowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, iż szczególne rozwiązania skierowane do cudzoziemców w związku z epidemią COVID-19 mające na celu uznanie ich uprawnień pobytowych za przedłużone przestały obowiązywać ostatecznie w dniu 31 lipca 2023 r.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Nowelizacja KP w zakresie zawarcia umowy na okres próbny

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka28 lipca 2023Komentarze (0)

Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy zmieniła zasady zawierania umów na okres próbny. Zmiany w przepisach wzbudziły uzasadnione wątpliwości pracodawców, czy pracownik, z którym zawrą umowę na okres próbny, będzie mógł domagać się zawarcia kolejnej umowy o zamierzonej długości.

O przyczynach problemu i wyjaśnieniach zawartych w stanowiskach Głównego Inspektora Pracy w poniższym tekście. 

Umowy na okres próbny nowelizacja Kodeksu Pracy

Umowy na okres próbny – Stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z 20 i 21 czerwca 2023 r.

Dokonane w nowelizacji Kodeksu pracy zmiany przynoszą kolejne wątpliwości.

Nowelizacja przepisów w zakresie zawierania umów na okres próbny wprowadziła nowe regulacje łączące długość trwania umowy na okres próbny z czasem trwania następczej umowy o pracę na czas określony, zawieranej przez strony po zakończeniu okresu próbnego.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka26 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 roku, Sejm uchwalił ważną zmianę w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącą rozpoznawania spraw z zakresu prawie pracy

Ustawodawca dodał art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego.

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego

Zgodnie z treścią § 1 tego przepisu, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

8 lutego 2022 roku Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie dotyczące terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wyrok ten odnosi się do jednego z najistotniejszych aspektów prawa pracy – terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Sprawa pracownika, który został zwolniony za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków

Przypadek, który rozpatrywany był przez Sąd Najwyższy, dotyczył pracownika, który został zwolniony za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, polegające na niezgodnym z wewnętrznymi zasadami korzystaniu z powierzonego mu służbowego komputera.

Pracownik na swoim komputerze przechowywał liczne pliki niezwiązane z pracą, w tym materiały pornograficzne.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl