Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

ZAŚWIADCZENIE A1

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka24 stycznia 2022Komentarze (0)

Zaświadczenie A1 to dokument szczególnie istotny dla osób, które przemieszczają się w celach zawodowych na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Stanowi ono potwierdzenie, że osoba podlega przepisom dotyczącym zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) wskazanego państwa członkowskiego. 

Zaświadczenie A1 jest wiążące dla instytucji zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym praca jest wykonywana, czyli zagranicznych odpowiedników ZUS lub ministerstw właściwych do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kto może ubiegać się o zaświadczenie A1?

O uzyskanie zaświadczenia A1 można ubiegać się w przypadku:

 1. delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 2. czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 3. wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Wniosek o zaświadczenie A1 ma prawo złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca, a także osoba, która pracuje na własny rachunek.

Warunki dla pracownika delegowanego z Polski są następujące:

 • wykonywanie przez pracownika pracy za granicą w imieniu przedsiębiorstwa delegującego,
 • prowadzenie przez przedsiębiorstwo delegujące znacznej części działalności w Polsce,
 • okres delegowania obejmujący maksymalnie 24 miesiące,
 • pracownik nie może być delegowany w celu zastąpienia innego pracownika delegowanego,
 • w przypadku osób zatrudnionych w celu oddelegowania – przed rozpoczęciem zatrudnienia pracownik musi podlegać ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jego pracodawca.

Aby otrzymać zaświadczenie A1 w przypadku czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, należy wykazać:

 • normalne wykonywanie działalności na własny rachunek w Polsce (oznacza to, że należy prowadzić znaczną część działalności w Polsce) – aby to potwierdzić sprawdza się m.in. okres i rodzaj działalności faktycznie prowadzonej w Polsce,
 • wykonywanie podobnej działalności w innym państwie członkowskim w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące,
 • zachowanie w Polsce infrastruktury umożliwiającej dalsze prowadzenie działalności po zakończeniu pracy za granicą,
 • prowadzenie działalności w Polsce przez co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem wykonywania działalności za granicą.

W przypadku wykonywania równocześnie lub na zmianę pracy na własny rachunek na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, pracownik podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa miejsca zamieszkania, jeśli tam wykonuje znaczną część pracy. 

ZAŚWIADCZENIE A1 - zasady przyznawania

Jak uzyskać zaświadczenie A1?

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). W tym ostatnim przypadku konieczne jest podpisanie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Wniosek w wersji papierowej można wydrukować z poniższej strony: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA A1 DLA OSOBY WYKONUJĄCEJ PRACĘ NAJEMNĄ W DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE, E

Zaświadczenie A1 wystawiane jest na określony czas, maksymalnie na 12 miesięcy. We wniosku należy wpisać okres, na który chcemy otrzymać zaświadczenie. 

Zaświadczenie możemy odebrać w jednostce ZUS, papierowo lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu ZUS PUE.

Czy można zmienić dane w Zaświadczeniu A1?

W przypadku gdy, po wydaniu zaświadczenia A1, dojdzie do zmiany danych zawartych w zaświadczeniu, np. miejsca wykonywania pracy za granicą, należy złożyć wniosek o zmianę danych. Zmian, należy dokonać na wniosku ZUS US-35 (0591_19 US-35_RODO.indd). 

Zmiany danych można dokonać, np. gdy:

 • praca za granicą nie doszła do skutku, 
 • okres pracy zakończył się wcześniej, 
 • zmienił się adres zamieszkania lub wykonywania pracy za granicą, 
 • zmieniła się podstawa prawna wykonywania pracy, 
 • zmieniły się dane identyfikacyjne lub adres w przypadku działalności na własny rachunek. 

zezwolenie na prace dla cudzoziemcaJeśli ZUS będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami, wyda zmienione zaświadczenie A1 niezwłocznie. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zaświadczenie zostanie zmienione najpóźniej w ciągu miesiąca lub dwóch miesięcy w sprawie szczególnie skomplikowanej.

 

Jak długo czeka się na zaświadczenie A1?

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami, wyda dokument niezwłocznie.

Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak anulować zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 może uchylić organ, który je wydał. 

Warunkiem uchylenia może być wykazanie przez instytucję ubezpieczeniową, że dowody czy oświadczenia złożone w sprawie nie były zgodne ze stanem faktycznym. 

Powodem uchylenia zaświadczenia A1 może być również zmiana okoliczności będących podstawą do jego wydania. 

Przykład:

X pracuje w Niemczech i w Polsce. ZUS wydał zaświadczenie A1 potwierdzające, że X podlega ustawodawstwu polskiemu w określonym okresie. Na skutek wątpliwości podjętych przez instytucję ubezpieczeniową w Niemczech, ZUS może wycofać wystawione wcześniej zaświadczenie A1, stwierdzając tym samym że X nie podlega pod polski system ubezpieczeń, lecz pod system niemiecki.

Podkreślić należy, że od decyzji o uchyleniu zaświadczenia A1 można się odwołać. 

 

Co daje zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 jest wydawane w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba je składająca oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie. Jego posiadacz podlega przepisom państwa, które je wydało.

jak zatrudnic studenta z zagranicyDzięki temu pracownik nie musi podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym przejściowo pracuje. Uregulowanie to umożliwia swobodne czasowe świadczenie usług przy jednoczesnym uniknięciu zbędnych trudności takich jak pomieszanie składek i zobowiązań, które stanowiłyby wynik równoczesnego stosowania kilku porządków prawnych dotyczących spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przykład:

Y czasowo przeniósł wykonywanie działalności na własny rachunek do Belgii. Uzyskał zaświadczenie A1 z ZUS, dzięki czemu potwierdził oficjalnie, że podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w Polsce. Oznacza to, że nie jest objęty systemem zabezpieczenia społecznego w Belgii. 

***

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie A1, zgłoś się do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące uzyskiwania zaświadczenia A1 oraz innych dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy.

Przygotowały:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Aleksandra Jasinowicz
prawnik

***

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, musi dopilnować, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku pracowników pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej lub mających z nią odpowiednie umowy, proces ten jest regulowany unijnymi przepisami, co zdecydowanie przyspiesza procedurę … [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Co to jest Niebieska Karta UE/Blue Card?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE/Blue Card) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy.

Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”. Ten rodzaj zezwolenia pojawił się w polskim porządku prawnym w związku z Dyrektywą Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji (https://eur-lex.europa.eu).

Kto może się ubiegać o Niebieską Kartę UE/Blue Card?

O udzielenie Niebieskiej Karty UE mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy wykonują pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na podstawie umowy o pracę (lub umowy o pracę nakładczą albo umowy cywilnoprawnej) zawartej co najmniej na okres 1 roku oraz otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie mniejszej niż 7 751, 20 zł brutto (dot. umów zawartych w roku 2021).

Wysokość wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez cudzoziemca ubiegającego się o uzyskanie Blue Card nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (https://stat.gov.pl/).

niebieska karta UE

Co to jest zawód wymagający wysokich kwalifikacji?

Polski ustawodawca nie definiuje wprost zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji.

Zatrudnienie w takim charakterze określa się jako wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego wiedzę i umiejętności zdobyte w wyniku ukończenia studiów wyższych albo przez kandydata posiadającego co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego korespondującego z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania pracy oferowanej cudzoziemcowi ubiegającemu się o Blue Card.

Należy podkreślić, że zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie mogły być zdobyte przez cudzoziemca poza granicami RP oraz innych państw UE.

Pod uwagę bierze się wszelkie ukończone studia, o ile były one odbywane na akredytowanych uczelniach wyższych oraz wszelkie formy udokumentowanego zatrudnienia.

Podsumowując, pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji mogą wykonywać cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe lub
 • posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

W ustawie o cudzoziemcach za wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uważa się wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.

jak zatrudnic studenta z zagranicy

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania Niebieskiej Karty UE/Blue Card?

Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych albo potwierdzenie posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy – np. dyplom uczelni wyższej lub świadectwo pracy oraz wypełniony Załącznik nr 2 (https://migrant.poznan.uw.gov.pl),
 • zawarcie umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym z okresem obowiązywania przynajmniej 1 roku – np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. polisa lub potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,

Ponadto pracodawca powinien dołączyć do wniosku cudzoziemca w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • zamiar powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, m.in. wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 (https://migrant.poznan.uw.gov.pl);
 • posiadanie środków finansowych oraz źródła dochodu niezbędnego do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Po uzyskaniu przez cudzoziemca Blue Card pracodawca może zatrudnić go na warunkach wskazanych w przedmiotowym zezwoleniu.

Co daje Niebieska Karta UE/Blue Card?

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może, m.in.:

 • pracować na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji,
 • zmienić decyzję w zakresie pracodawcy bez konieczności złożenia nowego wniosku pobytowego,
 • ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na korzystniejszych warunkach,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich na korzystniejszych warunkach.

Członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Blue Card będą mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną już w trakcie pierwszego postępowania legalizacyjnego w Polsce.

Na podstawie takiego zezwolenia członek rodziny uzyska dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że będzie mógł wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Zmiana warunków zatrudnienia a Niebieska Karta UE/Blue Card

Szczególnym uprawnieniem przysługującym cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jest możliwość zmiany warunków zatrudnienia bez konieczności składania nowego wniosku pobytowego.

Oznacza to, iż np. zmiana pracodawcy nie powoduje konieczności ponownego ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może być na wniosek cudzoziemca zmienione przez wojewodę, jeżeli cudzoziemiec:

 • zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
 • zamierza zmienić stanowisko,
 • będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Jest to jedna z różnic między Niebieską Kartą UE a “zwykłym” zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę wydawanym na podstawie art. 114 ustawy o cudzoziemcach. Przy “zwykłym”’ zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w takiej sytuacji konieczne byłoby złożenie nowego wniosku.

Przez pierwsze 2 lata wykonywania pracy na podstawie Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec może zmienić rodzaj umowy i wymiar czasu pracy. Jedynym obowiązkiem cudzoziemca będzie wówczas poinformowanie urzędu.

Po przepracowaniu 2 lat na podstawie omawianego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zmiana pracodawcy lub stanowiska pracy również nie będzie wymagała zmiany zezwolenia.

Niebieska Karta UE/Blue Card a pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia dodatkowe warunki.

Należy podkreślić, że do łącznego okresu legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej wlicza się łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Przepisy te oznaczają, że posiadacz Blue Card ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zaliczyć do wymaganego okresu pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w Unii cały okres przebywania w innych krajach UE, o ile pozostawał tam w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i legitymował się odpowiednim zezwoleniem na pobyt czasowy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemca, zgłoś się do nas. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących Niebieskiej Karty UE/Blue Card. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Przygotowały:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Aleksandra Jasinowicz
prawnik

***

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, musi dopilnować, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku pracowników pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej lub mających z nią odpowiednie umowy, proces ten jest regulowany unijnymi przepisami, co zdecydowanie przyspiesza procedurę … [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (możesz zobaczyć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/) (dalej jako: “Ustawa”) przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu w dniu 18 listopada 2021 r.

Głównym celem nowelizacji przepisów jest przyspieszenie procesu rozpoznawania wniosków i wydawania decyzji w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Wobec tego najwięcej zmian dotyczy postępowań pobytowych.

Najważniejsze dla pracodawców zmiany opisujemy w niniejszym artykule.

Zmiana pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Omawiana zmiana umożliwi cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy na rzecz jednego podmiotu, a zamierza zmienić pracodawcę, wystąpienie o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowy pracodawca w tym przypadku będzie musiał potwierdzić zamiar zatrudnienia danej osoby, składając odpowiednie dokumenty do urzędu wojewódzkiego. 

Jest to istotna zmiana, ponieważ legalny pobyt obcokrajowca w Polsce już nie będzie tak ściśle związany z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec po utracie pracy nie będzie musiał występować z nowym wnioskiem o uzyskanie karty pobytu czasowego w celu wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu.

W dowolnym momencie, w trakcie ważności tego zezwolenia, będzie mógł złożyć wniosek o zmianę do właściwego urzędu wojewódzkiego. Jednak konieczne jest spełnienie pewnych formalności.

Cudzoziemiec powinien m.in.:

 1. o zawiadomić wojewodę o utracie poprzedniej pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia utraty poprzedniej pracy;
 2. o załączyć do wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę prawidłowo wypełniony i podpisany przez nowego pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku, przy czym wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca wskazana w załączniku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy;
 3. o załączyć do wniosku właściwą informację starosty.

Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

Brak konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Ustawodawca poszerzył katalog przypadków, w których uzyskanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zmiana tego zezwolenia nie będą wymagane.

Oznacza to, że:

 1. jeśli nastąpi zmiana nazwy stanowiska cudzoziemca przy jednoczesnym zachowaniu jego zakresu obowiązków lub
 2. zostanie zwiększony wymiaru czasu pracy cudzoziemca lub ilość godzin wykonywania zleceń przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia,

to załatwianie jakichkolwiek formalności nie będzie już potrzebne.

Zmiany przepisów dotyczące wysokości wynagrodzenia w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zmiana ustawy o cudzoziemcach wskazuje, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy.

Jeżeli cudzoziemiec ubiega się o kartę pobytu w związku z pracą na rzecz kilku pracodawców, to wtedy urząd wojewódzki będzie brał pod uwagę jego łączne wynagrodzenie ze wszystkich miejsc pracy.

jak zatrudnic studenta z zagranicy

Kontrole po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy dla spraw wszczętych przed 1 stycznia 2021 roku

Nowelizacja przewiduje dodatkowe obowiązki dla cudzoziemców, których postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostały wszczęte przed 1 stycznia 2021 roku i nie zostały zakończone decyzją ostateczną przed wejściem w życie zmian:

 1. W terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec dla rozpoczęcia lub kontynuacji pracy będzie musiał spełnić dodatkowe obowiązki, w szczególności złożyć do urzędu wojewódzkiego nowy dokument od pracodawcy – oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy. Inaczej zezwolenie zostanie uchylone, a obcokrajowiec nie będzie mógł odebrać karty pobytu.
 2. Wojewoda lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (w zależności od tego jaki organ udzielił zezwolenia) będą mogli wezwać cudzoziemca do kontroli w przedmiocie wykonywania pracy na rzecz właściwego pracodawcy i odprowadzania składek na ubezpieczenie. Jeżeli cudzoziemiec dwukrotnie nie stawi się do urzędu bez uzasadnionej przyczyny na przeprowadzenie kontroli lub nie okaże wymaganych przez urząd dokumentów, to jego zezwolenie na pobyt czasowy zostanie cofnięte.

Ponadto, maksymalny okres, na które będą udzielane zezwolenia na pobyt w tym przypadku to 2 lata od dnia wydania decyzji.

Niebieska Karta UE/ Blue Card

Podkreślamy, że wszystkie wyżej wymienione zmiany nie dotyczą zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE / Blue Card).

Ważną zmianą dotyczących postępowań o uzyskanie Blue Card jest wyłącznie to, że wynagrodzenie brutto w umowie ma być nie niższe niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie poprzedzającym zawarcie umowy, jak jest obecnie.

Zezwolenia na pracę

Ustawa przewiduje, że uzyskanie nowego zezwolenia na pracę nie będzie wymagane:

 1. jeżeli nastąpi zmiana nazwy stanowiska cudzoziemca przy jednoczesnym zachowaniu jego zakresu obowiązków;
 2. jeżeli zostanie zwiększony wymiaru czasu pracy cudzoziemca lub ilość godzin wykonywania zleceń przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia;
 3. jeżeli warunki pracy cudzoziemca ulegną zmianie na zasadach dot. porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy lub porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia określonych w Kodeksie pracy bądź odpowiednich przepisów Tarczy Antykryzysowej o zmianie warunków pracy.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Po wejściu w życie nowych przepisów duże zmiany czekają pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wydłuży się do 24 miesięcy.
 2. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca wskazana w ww. oświadczeniu nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę o porównywalnym charakterze (Powiatowy Urząd Pracy podczas rejestracji oświadczenia będzie sprawdzał czy została wskazana właściwa stawka dla cudzoziemca).
 3. Maksymalny okres ważności wizy krajowej wydanej w celu pracy na podstawie oświadczenia zostanie wydłużony na okres 1 roku. Przy czym oświadczenia zarejestrowane przed wejściem w życie zmiany ustawy mogą być wykorzystane dla uzyskania wizy krajowej na nowych zasadach (czyli na dłuższy okres), jeżeli pracodawca złoży pisemne oświadczenie o wydłużeniu okresu powierzenia wykonywania pracy.

Aktualnie projekt Ustawy został uchwalony przez Sejm i przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

***

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących planowanych zmian przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Doświadczeni specjaliści naszej Kancelarii Adwokackiej wyjaśnią wszystkie wątpliwości, które mogą się pojawić u pracodawcy lub cudzoziemca. 

Przygotowali:

Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji

Piotr Sawicki
adwokat

***

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, musi dopilnować, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku pracowników pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej lub mających z nią odpowiednie umowy, proces ten jest regulowany unijnymi przepisami, co zdecydowanie przyspiesza procedurę zatrudnienia.

Jeżeli powierzenie pracy dotyczy pracowników z takich państw, jak Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia i innych, uzyskanie dokumentów uprawniających  do wykonywania pracy jest bardziej skomplikowane… [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Praca zdalna cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka23 listopada 20212 komentarze

W ostatnich latach zauważalnie wzrosła liczba osób wykonujących tzw. pracę zdalną. W czasach epidemii liczba zatrudnionych w ten sposób jest szczególnie wysoka.

Z wykonywaniem pracy zdalnej wiąże się wiele udogodnień, jednak ze względu na jej stosunkowo nową rolę w prawie pracy pojawiają się liczne pytania, dotyczące także zatrudnienia cudzoziemców i legalności ich pobytu w Polsce.

Czym jest praca zdalna?

Wyróżniamy dwie formy zdalnego świadczenia pracy:

 • telepracę regulowaną przepisami kodeksu pracy, cechującą się stałością i regularnością świadczenia pracy w tym trybie;
 • pracę zdalną uregulowaną w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), zwaną dalej „ustawą covidową”. Ta forma ma stanowić jedynie rozwiązanie przejściowe, stosowane z polecenia pracodawcy w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ochrony miejsc pracy.

Zarówno w przypadku pracy zdalnej jak i telepracy możliwe jest świadczenie przez cudzoziemca pracy zarówno na terenie Polski, jak również poza jej granicami.

Kto podejmuje decyzję o pracy zdalnej w przypadku obowiązkowej kwarantanny?

Pracownicy (i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) poddani obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do takich sytuacji zastosowanie znajdą przepisy dotyczące pracy zdalnej.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Identyczna regulacja dotyczy możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników i inne osoby zatrudnione, które zostały poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

Praca zdalna cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcyPracownik objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych może zrezygnować z otrzymywania świadczeń z tytułu choroby i w miejscu odbywania kwarantanny bądź izolacji wykonywać pracę zdalną na rzecz pracodawcy.

Powinna to być dobrowolna decyzja pracownika. Pracodawca nie może zmusić go do wykonywania pracy podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku świadczenia takiej pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę na ogólnych zasadach.

Co, jeśli zmieni się miejsce pracy w związku z przejściem na pracę zdalną?

Zgodnie przepisami ustawy covidowej, jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnienia do powierzenia pracownikowi pracy zdalnej, uległo zmianie miejsce wykonywania pracy określone w:

 • zezwoleniu na pracę,
 • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwoleniu na pracę sezonową,
 • oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Wówczas zarówno pracodawca jak i pracownik zwolnieni są z obowiązku poinformowania urzędu o zmianie warunków pracy. Za zmianę warunków pracy w kontekście powyższego przepisu uważa się tylko zmianę miejsca wykonywania pracy.

W przypadku wykonywania pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy upewnić się, czy umowy łączące Polskę z państwem, w którym przebywa cudzoziemiec nie nałożą na niego obowiązku odprowadzenia dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet podwójne opodatkowanie.

Zezwolenie na pracę

Zgodnie z art. 88 ust. 1 lit. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie powyższego przepisu uzyskanie zezwolenia na pracę jest obowiązkowe dla cudzoziemca, który spełnia łącznie dwie przesłanki:

 • wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jego pracodawca posiada siedzibę, oddział, zakład lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że zezwolenia na pracę można udzielić także cudzoziemcowi, który nie mieszka w Polsce. We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy wpisać bowiem jedynie miejsce świadczenia pracy, a nie miejsce zamieszkania. Co więcej, w ustawie covidowej przewidziano możliwość pracy zdalnej cudzoziemców niezależnie od wskazania miejsca wykonywania pracy we wniosku o wydanie zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

W przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) regulacja jest podobna.

Jeżeli cudzoziemiec będzie świadczył pracę na rzecz podmiotu wskazanego w danym zezwoleniu jako powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, nie będzie miało znaczenia miejsce, w którym praca ta się odbywa.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w innym miejscu, niż jego stałe miejsce pracy określone w umowie zawartej z cudzoziemcem nie może być uznane za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Co więcej, działanie takie nie stanowi wykroczenia, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową

Jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę z uprawnienia do powierzenia pracownikowi pracy zdalnej uległy zmianie warunki określone w zezwoleniu na pracę sezonową, cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia.

Dodatkowo wprowadzone zostały szczególne ułatwienia dotyczące pracy sezonowej. Zgodnie z art. 15z7 ustawy covidowej zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową oraz posiadał:

 • zezwolenie na pracę, ważne po dniu 13 marca 2020 r. lub
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami ustawy covidowej, ze względu na wykonywanie pracy zdalnej mogą zmienić się warunki pracy cudzoziemca bez konieczności zmiany oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Zaleca się jednak, aby polecenie pracodawcy co do wykonywania przez cudzoziemca pracy zdalnej zostało udokumentowane dla celów dowodowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności wykonywania pracy zdalnej przez cudzoziemca zapraszamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Sawicki i Wspólnicy. Doświadczeni prawnicy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące pracy zdalnej cudzoziemców na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowali:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
adwokat

***

Po przeczytaniu artykułu “Praca zdalna cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy” przeczytaj też:

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka18 listopada 20216 komentarzy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to jeden ze sposobów legalizacji pracy cudzoziemców z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Warunki wykonywanej pracy muszą być zgodne z tymi określonymi w oświadczeniu, które jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, do właściwego, ze względu na siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi), Powiatowego Urzędu Pracy (dalej jako: PUP), który następnie dokonuje wpisu do ewidencji oświadczeń.

Należy pamiętać, iż samo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jak i zezwolenie na pracę nie daje cudzoziemcowi prawa legalnego pobytu w Polsce. Takie prawo daje np. ważna wiza krajowa wydana w konsulacie RP na podstawie ww. oświadczenia bądź zezwolenia lub ważne zezwolenie na pobyt czasowy.

Jakie są podstawowe warunki wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Dla uzyskania takiego dokumentu powinny być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 2. praca cudzoziemca nie jest związana bezpośrednio z działalnością sezonową (na temat wykonywania pracy sezonowej można przeczytać tutaj).
 3. maksymalny okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń na podstawie obowiązujących przepisów nie mogą przekroczyć łącznie 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Jakie są korzyści oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy w porównaniu do zezwoleń na pracę?

Najważniejszą zaletą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy jest długość trwania procedury uzyskania przedmiotowego oświadczenia. Jest ona relatywnie krótka w stosunku do zezwoleń na pracę.

Wynika to z braku konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy, który ma charakter obligatoryjny w przypadku zezwoleń na pracę w zawodzie niepodlegającym zwolnieniu z informacji starosty, czyli takim, który nie jest deficytowym na lokalnym rynku pracy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiTest rynku pracy to procedura weryfikacji przeprowadzana przez powiatowy urząd pracy, właściwy według miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca, a w sytuacji, kiedy nie ma możliwości wskazania takiego adresu – według siedziby lub głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy/zleceniodawcy).

Jej cel to sprawdzenie czy potrzeby kadrowe podmiotu powierzającego pracę mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy w ramach prowadzonej przez urząd rekrutacji osób bezrobotnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Po przeprowadzeniu takiego testu wydana jest odpowiednia informacja starosty.

Jakie są dokumenty niezbędne do rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Wymaganymi dokumentami są:

 • skan ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu tożsamości podmiotu powierzającego pracę, gdy jest nim osoba fizyczna;
 • skan wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, przebywającego w Polsce lub skan wyłącznie strony ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, planującego przyjazd do Polski;
 • skan dowodu wpłaty za złożenie oświadczenia w wysokości 30 zł za jedno oświadczenie;
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • skan pełnomocnictwa, w przypadku działania pełnomocnika;
 • kopię wypisu z rejestru, jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG).

Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz jakie są opłaty związane z procedurą?

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje złożone oświadczenia w terminie:

 • 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego (termin należy liczyć od dnia roboczego następującego po złożeniu kompletnego oświadczenia);
 • 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Jednak w praktyce urzędy nie zawsze dotrzymują terminów wpisywania oświadczeń, przewidzianych ustawą.

Należy pamiętać, iż za wpis do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany uiścić jednorazową opłatę w wysokości 30 zł.

Ile wynosi okres wykonywania pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy i na jakich zasadach jest liczony?

Aktualnie okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Przy zliczaniu pod uwagę są brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane, uwzględniając zawiadomienia o zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia oraz zawiadomienia o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, na które pracodawca ma 7 dni, licząc od pierwszego dnia ważności oświadczenia.

Powyższe oznacza, że okresy pracy mogą się “nakładać”, czyli jednocześnie cudzoziemiec może pracować na podstawie kilku oświadczeń u kilku pracodawców pod warunkiem, że łącznie nie przekroczy limitu 180 dni kalendarzowych.

Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne są oświadczenia, które zostały na danego cudzoziemca zarejestrowane w różnych urzędach w Polsce.

Jakie są obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (tj. pracodawcy/ zleceniodawcy)?

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Następnie PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Ponadto na pracodawcy/zleceniodawcy spoczywają następujące obowiązki:

 • poinformowanie PUP o podjęciu pracy w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy (sankcją prawno-karną za niedopełnienie tego obowiązku lub za przekazanie nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca jest kara grzywny w wysokości od 200 zł do 2000 zł);
 • weryfikacja ważności oraz dokonanie kopii dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce (należy pamiętać, że pracodawca/ zleceniodawca nie może zabrać oryginałów dokumentów cudzoziemca);
 • przekazanie cudzoziemcowi zarejestrowanego przez urząd oświadczenia (na jego podstawie cudzoziemiec uzyskuje wizę, uprawniającą go do wjazdu i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a podczas wjazdu w ramach ruchu bezwizowego, oświadczenie służy do wglądu odpowiednim służbom podczas przekraczania granicy; w przypadku uzyskiwania zezwolenia na pobyt oświadczenie potwierdza aktualną pracę, a w niektórych przypadkach – zwolnienie z informacji starosty);
 • zawarcie umowy pisemnej z cudzoziemcem w dwóch wersjach językowych: polskiej i w języku zrozumiałym dla cudzoziemca (niedopełnienie tego obowiązku powoduje sankcję prawno-karną w postaci kary grzywny od 200 zł do 2000 zł);
 • przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

Należy pamiętać o wszystkich wymienionych wyżej obowiązkach, żeby zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia było zgodne z prawem (na czym polega nielegalne zatrudnienie i jakie są przewidziane za to kary można przeczytać tu).

W przypadku niewypełnienia przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (tj. praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie.

W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, gdyż w przeciwnym razie za okres wykonywania pracy zostanie przyjęty cały okres ważności oświadczenia. Powyższe oznacza, iż cudzoziemiec może wyczerpać limit okresu wykonywania pracy na podstawie przedmiotowych oświadczeń.

To z kolei uniemożliwi cudzoziemcowi zatrudnienie przez inny podmiot w ciągu 12 miesięcy od pierwszego oświadczenia, a pracodawcy/zleceniodawcy utrudni weryfikację dokładnej daty zakończenia pracy przez cudzoziemca w przypadku kontroli.

Nie jest to obowiązek wynikający z ustawy, ale możliwość niosąca obopólne korzyści zarówno dla pracodawcy/zleceniodawcy jak i pracownika/zleceniobiorcy. Wskazana informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

Jakie są korzyści z posiadania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy ?

Posiadanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi umożliwia uzyskanie zezwolenia na pracę typ A lub zezwolenia na pobyt czasowy według uproszczonej procedury, jeżeli wymienionej poniżej warunki zostaną spełnione łącznie:

 • oświadczenie jest ważne na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przez podmiot powierzający pracę lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemca;
 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A lub wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w ustawowym terminie i nie zabiera braków formalnych;
 • w oświadczeniu jako rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca wskazana jest umowa o pracę;
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec przepracował na stanowisku i na warunkach wskazanych w oświadczeniu co najmniej 3 pełne miesiące i uzyskał za ten okres odpowiednie wynagrodzenie.

Dla potwierdzenia spełnienia tych warunków w urzędzie trzeba będzie złożyć m.in. umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem oraz raporty ZUS (np. ZUS P RCA cudzoziemca) za ostatnie 3 miesiące.

Uproszczona procedura w przypadku spełnienia wszystkich warunków będzie polegała na:

 • zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy i przełożenia informacji starosty do sprawy dotyczącej zezwolenia na pracę bądź pobytu czasowego cudzoziemca, co przyspieszy rozpoznanie wniosku;
 • możliwości kontynuacji zatrudnienia nawet po utracie ważności oświadczenia do dnia zakończenia postępowania (czyli do dnia, w którym uprawomocni się decyzji wojewody w sprawie dotyczącej zezwolenia na pracę bądź pobytu czasowego cudzoziemca).

W wszystkich innych przypadkach (np. w sytuacji, gdy w oświadczeniu została wskazana umowa zlecenie bądź umowa o dzieło) nie będzie możliwości skorzystania z procedury uproszczonej. To oznacza, że będzie standardowy proces ubiegania o wydanie zezwolenia na pracę typ A lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Kiedy nie trzeba rejestrować nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, gdy:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Czy w przypadku zmiany pracodawcy/zleceniodawcy należy uzyskać nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy/zleceniodawcy wskazanego w oświadczeniu, co oznacza iż każdorazowa zmiana podmiotu powierzającego pracę wiąże się z koniecznością uzyskania nowego oświadczenia dla obcokrajowca.

W jakich przypadkach starosta może odmówić wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Starosta wyda obligatoryjnie decyzję odmowną, jeżeli:

 • podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi składa oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu;
 • podmiot powierzający pracę nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy, w szczególności: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

Czy decyzja starosty o odmowie wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest ostateczna?

Jeżeli starosta odmówił wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, to podmiot powierzający pracę może odwołać się od jego decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie należy złożyć do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

W przypadku jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemca, w tym procedury uzyskiwania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także przygotują niezbędne dokumenty.

Przygotowali:

Julia Chodkowska
młodszy prawnik

Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji

Piotr Sawicki
adwokat

***

Po przeczytaniu artykułu “Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” przeczytaj też:

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl