Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka15 lutego 20212 komentarze

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, musi dopilnować, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku pracowników pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej lub mających z nią odpowiednie umowy, proces ten jest regulowany unijnymi przepisami, co zdecydowanie przyspiesza procedurę zatrudnienia.

Jeżeli powierzenie pracy dotyczy pracowników z takich państw, jak Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia i innych, uzyskanie dokumentów uprawniających  do wykonywania pracy jest bardziej skomplikowane.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Polskie prawo przewiduje kilka typów zezwoleń w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Każda taka sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie w zależności od rodzaju podejmowanej pracy oraz sytuacji prawnej cudzoziemca.

  • Zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę na terenie Polski na podstawie umowy z konkretnym podmiotem posiadającym siedzibę lub filię na terenie Rzeczpospolitej.
  • Zezwolenie na pracę typu B odnosi się do cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, działa jako prokurent lub prowadzi sprawy istniejącej na terenie Polski spółki jako komplementariusz i przebywa w Polsce ponad 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

O wydanie wymienionych wyżej typów zezwoleń na pracę pracodawcy ubiegają się najczęściej. Pierwsze z nich, czyli zezwolenie na pracę typu A, udzielane jest na okres do trzech lat, z możliwością przedłużenia.

W przypadku zezwolenia typu B możliwe jest udzielenie go na okres do  pięciu lat, pod warunkiem, że pracodawca m.in. zatrudnia więcej niż 25 osób. 

Inne typy zezwoleń, to: 

  • Zezwolenie na pracę typu C.
  • Zezwolenie na pracę typu D.
  • Zezwolenie na pracę typu E.

Powyższe zezwolenia wydaje się między innymi w przypadku oddelegowania pracownika do pracy na terenie Polski na okres powyżej 30 dni kalendarzowych do podmiotu zagranicznego bądź jego oddziału (typ C), a także w sprawie świadczenia usługi eksportowej, gdy pracodawca nie posiada siedziby na terenie Rzeczpospolitej (typ D) bądź wykonywania przez oddelegowanego pracownika pracy innego rodzaju, niż opisane powyżej (typ E). 

Jak uzyskać zezwolenie
na pracę cudzoziemca

Pracodawca, który chce uzyskać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowców, powinien  złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemcaWśród nich powinny się znaleźć między innymi takie, które umożliwiają weryfikację pracodawcy – czyli na przykład poświadczona kopia dowodu osobistego, wypis z KRS lub umowa spółki.

Potrzebne jest także oświadczenie o niekaralności pracodawcy i kopia dokumentu podróży cudzoziemca.

Wymienione dokumenty nie wyczerpują katalogu wymaganej dokumentacji. Ich liczba i zakres są uzależnione od typu wnioskowanego zezwolenia na pracę. Przykładem jest wniosek o wydanie zezwolenia typu A: w zależności od miejsca i charakteru wykonywanej pracy mogą być wymagane dokumenty potwierdzające brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz posiadanie przez pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.

Na podstawie złożonego wniosku wojewoda wydaje zezwolenie na pracę w formie decyzji. W przypadku odmowy, pracodawca ma możliwość złożenia odwołania od decyzji. 

Zezwolenie na pracę sezonową

Innym rodzajem dokumentu uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce jest zezwolenie na pracę sezonową. Jest ono bezpośrednio związane z pracą w konkretnych branżach, takich jak na przykład rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka.

O uzyskanie tego dokumentu również ubiega się pracodawca zamierzający zatrudnić obcokrajowców, zarówno przebywających na terenie Polski, jak i tych, którzy dopiero planują przyjechać do kraju. 

Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. 

Bez względu na rodzaj lub typ zezwolenia na pracę ważnym jest to, by wynagrodzenie cudzoziemców podejmujących pracę sezonową nie było niższe od wynagrodzenia osób zajmujących to samo stanowisko i pracujących w takim samym wymiarze czasu.

Ponadto, podkreślamy, że uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Stopień zróżnicowania dokumentacji do wniosków może powodować wśród pracodawców problemy w zakresie prawidłowego skompletowania, a następnie wypełnienia dokumentów. Do tego dochodzi jeszcze długi oraz sformalizowany proces uzyskiwania zezwoleń.  

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Zespół doświadczonych prawników wesprze pracodawcę we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. Korzystając z usług naszej kancelarii, pracodawca zyskuje pewność, że proces zatrudniania pracownika z zagranicy przebiegnie sprawnie i szybko.

Przygotowała: 

Liudmyla Bartkiv
doradca ds. migracji 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marlena 26 listopada, 2021 o 14:54

Dzień dobry,

gdzie mogę przeczytać więcej informacji na temat zezwolenia na pracę sezonową?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 2 grudnia, 2021 o 09:41

Szanowna Pani,

szczegółowo ten rodzaj zezwolenia opisaliśmy w artykule pod linkiem: https://globalmobilityandhr.pl/zezwolenie-na-prace-sezonowa/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: