Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka13 grudnia 20219 komentarzy

Co to jest Niebieska Karta UE/Blue Card?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE/Blue Card) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy.

Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”. Ten rodzaj zezwolenia pojawił się w polskim porządku prawnym w związku z Dyrektywą Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji (https://eur-lex.europa.eu).

Kto może się ubiegać o Niebieską Kartę UE/Blue Card?

O udzielenie Niebieskiej Karty UE mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy wykonują pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na podstawie umowy o pracę (lub umowy o pracę nakładczą albo umowy cywilnoprawnej) zawartej co najmniej na okres 1 roku oraz otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie mniejszej niż 7 751, 20 zł brutto (dot. umów zawartych w roku 2021).

Wysokość wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez cudzoziemca ubiegającego się o uzyskanie Blue Card nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (https://stat.gov.pl/).

niebieska karta UE

Co to jest zawód wymagający wysokich kwalifikacji?

Polski ustawodawca nie definiuje wprost zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji.

Zatrudnienie w takim charakterze określa się jako wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego wiedzę i umiejętności zdobyte w wyniku ukończenia studiów wyższych albo przez kandydata posiadającego co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego korespondującego z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania pracy oferowanej cudzoziemcowi ubiegającemu się o Blue Card.

Należy podkreślić, że zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie mogły być zdobyte przez cudzoziemca poza granicami RP oraz innych państw UE.

Pod uwagę bierze się wszelkie ukończone studia, o ile były one odbywane na akredytowanych uczelniach wyższych oraz wszelkie formy udokumentowanego zatrudnienia.

Podsumowując, pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji mogą wykonywać cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe lub
 • posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

W ustawie o cudzoziemcach za wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uważa się wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.

jak zatrudnic studenta z zagranicy

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania Niebieskiej Karty UE/Blue Card?

Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji powinien dołączyć do wniosku w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych albo potwierdzenie posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy – np. dyplom uczelni wyższej lub świadectwo pracy oraz wypełniony Załącznik nr 2 (https://migrant.poznan.uw.gov.pl),
 • zawarcie umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym z okresem obowiązywania przynajmniej 1 roku – np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. polisa lub potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,

Ponadto pracodawca powinien dołączyć do wniosku cudzoziemca w szczególności dokumenty potwierdzające:

 • zamiar powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, m.in. wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 (https://migrant.poznan.uw.gov.pl);
 • posiadanie środków finansowych oraz źródła dochodu niezbędnego do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Po uzyskaniu przez cudzoziemca Blue Card pracodawca może zatrudnić go na warunkach wskazanych w przedmiotowym zezwoleniu.

Co daje Niebieska Karta UE/Blue Card?

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może, m.in.:

 • pracować na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji,
 • zmienić decyzję w zakresie pracodawcy bez konieczności złożenia nowego wniosku pobytowego,
 • ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na korzystniejszych warunkach,
 • ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich na korzystniejszych warunkach.

Członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Blue Card będą mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną już w trakcie pierwszego postępowania legalizacyjnego w Polsce.

Na podstawie takiego zezwolenia członek rodziny uzyska dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że będzie mógł wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Zmiana warunków zatrudnienia a Niebieska Karta UE/Blue Card

Szczególnym uprawnieniem przysługującym cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jest możliwość zmiany warunków zatrudnienia bez konieczności składania nowego wniosku pobytowego.

Oznacza to, iż np. zmiana pracodawcy nie powoduje konieczności ponownego ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może być na wniosek cudzoziemca zmienione przez wojewodę, jeżeli cudzoziemiec:

 • zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
 • zamierza zmienić stanowisko,
 • będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Jest to jedna z różnic między Niebieską Kartą UE a “zwykłym” zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę wydawanym na podstawie art. 114 ustawy o cudzoziemcach. Przy “zwykłym”’ zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w takiej sytuacji konieczne byłoby złożenie nowego wniosku.

Przez pierwsze 2 lata wykonywania pracy na podstawie Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec może zmienić rodzaj umowy i wymiar czasu pracy. Jedynym obowiązkiem cudzoziemca będzie wówczas poinformowanie urzędu.

Po przepracowaniu 2 lat na podstawie omawianego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zmiana pracodawcy lub stanowiska pracy również nie będzie wymagała zmiany zezwolenia.

Niebieska Karta UE/Blue Card a pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia dodatkowe warunki.

Należy podkreślić, że do łącznego okresu legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej wlicza się łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Przepisy te oznaczają, że posiadacz Blue Card ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zaliczyć do wymaganego okresu pięcioletniego nieprzerwanego pobytu w Unii cały okres przebywania w innych krajach UE, o ile pozostawał tam w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i legitymował się odpowiednim zezwoleniem na pobyt czasowy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemca, zgłoś się do nas. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących Niebieskiej Karty UE/Blue Card. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Przygotowały:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Aleksandra Jasinowicz
prawnik

***

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, musi dopilnować, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku pracowników pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej lub mających z nią odpowiednie umowy, proces ten jest regulowany unijnymi przepisami, co zdecydowanie przyspiesza procedurę … [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwan 3 stycznia, 2022 o 10:05

Mam Blue Card, pracodawca proponuje mi podwyżkę wynagrodzenia. Ja lub mój pracodawca mamy poinformować urząd o tym?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 3 stycznia, 2022 o 11:17

Szanowny Panie, w przypadku podwyższenia wynagrodzenia, nie jest wymagana zmiana decyzji. Pan i Pracodawca nie musicie informować o tym urzędu.

Odpowiedz

Volodymyr Zuiev 10 stycznia, 2022 o 10:46

Witam! Czytałem, że mają nastąpić jakieś spore zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. Dobrze rozumiem, że pracowników z Niebieską Kartą to też dotyczy?

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 13 stycznia, 2022 o 09:49

Dzień dobry, zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w większości nie dotyczą zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Jedyna zmiana to wymóg, aby wynagrodzenie brutto w umowie nie było niższe niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie poprzedzającym zawarcie umowy, jak jest obecnie.

Odpowiedz

Aniuta 14 lutego, 2022 o 11:07

Dzień dobry,
chciałabym zapytać czy mogę już złożyć wniosek o wydania mi Niebieskiej Karty, jeżeli posiadać tylko około 4,5 roku stażu pracy? Słyszałam od znajomych, że taka sprawa w urzędzie trwa mniej-więcej 6 miesięcy, więc akurat do zakończenia uzbierałoby się mi całych 5 lat stażu. Czy jednak muszę ten staż mieć jeszcze do złożenia wniosku? Z góry dziękuję Państwu za poradę.

Odpowiedz

Pavlo 24 lipca, 2022 o 19:31

W przypadku jeżeli mam umowe zlecenia/b2b i opłatę za godzinę pracy a nie za etat, jak będzie się liczyć wynagrodzenia?
Np stawka 65 zł, ma to spełnić wymogi 150% ale nie napisana w umowie ilość godzin.
Wtedy będzie przeliczane na cały etat 168h?
Czy jest konieczne żeby wynagrodzenia było za miesiąc a nie za godzinę.

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 16 sierpnia, 2022 o 10:02

Szanowny Panie Pavlo,

na wstępie podkreślamy, że zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE / Blue Card) dedykowana jest osobom zatrudnionym na rzecz pracodawcy / zleceniodawcy / świadczeniobiorcy , a nie wykonującym pracę na własny rachunek. Do takiego rozumienia skłania nas wykładnia systemowa oraz celowościowa art. 127 i nast. Ustawy o cudzoziemcach. Powyższe oznacza, że współpraca w ramach B2B nie będzie się kwalifikowała jako podstawa do ubiegania się o Niebieską Kartę UE.\

Odnosząc się do Pańskiego pytania dotyczącego kwoty wymaganego wynagrodzenia – zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz dyrektywą Rady Unii Europejskiej regulującą ten szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku Niebieskiej Katy UE brane jest pod uwagę roczne wynagrodzenie brutto, które wynika z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazanego w umowie. Nie oznacza to jednak, że figurowanie w umowie zawartej z pracodawcą / zleceniodawcą/ świadczeniobiorcą stawki wyłącznie godzinowej wyklucza możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Wszelkie podobne przypadki powinny podlegać każdorazowej ocenie, która zależy m.in. od praktyki stosowanej w konkretnym urzędzie, w którym chciałby Pan wnioskować o omawiany typ zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP.

Przykładowo, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w takich sytuacjach przelicza stawkę godzinową wskazaną w umowie na wynagrodzenie płatne za cały etat i według takiego wyliczenia szacuje oraz ocenia czy dane wynagrodzenie spełnia ustawowy warunek pozostawania na poziomie nie niższym niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia.

W przypadku dalszych pytań, pozostajemy do Pańskiej dyspozycji. Zespół doświadczonych prawników chętnie wesprze Pana w kompleksowym prowadzeniu sprawy oraz analizie konkretnego przypadku.

Odpowiedz

Martyna 10 września, 2022 o 22:07

Dzień dobry! Czy Blue Card wydana przez Polskę umożliwia osobę pracować w innym kraju UE (naprzyklad na Malcie)?
Z góry dziękuje za pomoc!

Odpowiedz

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 12 września, 2022 o 17:33

Szanowna Pani,

cudzoziemiec, który legalnie przebywa przez 18 miesięcy w pierwszym państwie członkowskim na podstawie Niebieskiej Karty UE, może przenieść się do innego państwa UE, aby podjąć tam pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dotyczy to także członków jego rodziny, jeżeli spełniają warunki dotyczące połączenia rodziny.

Natomiast osoby, które przebywają na podstawie Blue Card przez krótszy okres, co do zasady mają przejść odpowiednią (standardową) procedurę legalizacji swojego pobytu i pracy w innym państwie UE.

W oby przypadkach zalecamy dokładnie zapoznać się z szczegółowymi informacjami na temat relokacji, legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w państwie, do którego planuje się wyjazd.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: